دونقل قول جالب و بسيار اغراق آميز از رفيق کورش مدرسى!

هم اکنون مجوديت و موقعيت تشکيلاتى حزب کمونيست کارگرى در داخل کشور چندهزار برابر خارج از کشور است و اين موجوديت تشکيلات حزب کمونيست کارگرى در داخل کشور است" از مصاجبه رفيق کورش با شهروند در زمان ليدرى ايشان.

" من نمى دانم الان يک نفر هست که نشريه انترناسيونال هفتگى را بخواند؟"

از سخنرانى رفيق کورش در سمينار پالتاکى در ٣٠ آگوست زمان ليدرى رفيق حميد

٭٭٭

من اينطور برداشت مى کنم که در زمان ليدرى رفيق کورش اگر ما حدود هزار عضو در خارج از کشور داشتيم که به نظر من داشتيم، چند هزار برابر آن در داخل مى شود چند ميليون نفر. رفقا نقل قول را يک بار ديگر بخوانيد صحبت از مجوديت و موقعيت تشکيلاتى حزب است . صحبت از جنبش ما و يا جنبش کمونيست کارگرى نيست و يا صحبت از اين نيست که ما نماينده اکثريت جامعه و منافع آنها هستيم. و يا به قول منصور حکمت ما نماينده ى اکثرت جامعه هستيم و اگر اکثريت با ما نيست براى اينکه نمى گذارند حرف ما را بشنود (نقل به معنى).

اما اگر هر دو آمار بالا اغراق نيست که به نظر من هست و اگر منظور ديگرى (به طور مثال بزرگ کردن ليدرى خود و کوچک کردن رفيق حميد) در آن نهفته نيست، از رفيق کورش مى خواهم که لطف کنند و به اين سؤالات من پاسخ دهند.

سؤال اول- چرا زمانى که شما ليدر حزب بوديد و چند ميليون عضو و فعال داشتيد فرمان انقلاب را صادر نکرديد؟ آيا منتظر بوديد ٦٠ ميليون ايرانى تمام عضو حزب ما بشوند؟ بولشويکها که با چند هزار نفر اين کار را کردند.

سؤال دوم - آيا حزبى که در يک سال پيش در ايران چندين ميليون عضو دارد بازهم بايد در دولت ديگران شرکت کند؟ و تئوريهاى رفراندوم و مجلس موسسان ودولت موقت و... را ارائه دهد؟سؤال سوم - آيا انصافا فکر مى کنيد از بيش از هزار نفر عضو خارج کشور خودمان حتى يک نفر هم انترناسيونال هفتگى را نمى خواند؟ اگر اينطور هست آيا حداقل از اين چند ميليون نفر عضو و فعال داخل که در زمان ليدرى شما داشتيم ( اگر بيشتر آنها به دليل ليدرى رفيق حميد استعفاء نداده باشند) حداقل يک نفر آنها هم که شده انترناسيونال هفتگى را نمى خواند؟

بايد به شما بگويم رفيق کورش اگر هنوز مرا به عنوان عضو حزب قبول داريد من اولين نشريه اى که در حزب هميشه خوانده و مى خوانم انترناسيونال هفتگى است. وبقيه را انتخابى مى خوانم. جوانان کمونيست دومين آنست و...

در ضمن چون مسؤل چاپ و پخش انترناسيونال در تورنتو هستم بايد بگويم تا مدتى پيش ما فقط در تورنتو از هر نشريه هزار عدد چاپ مى کرديم و در مغازه هاى ايرانى مى گذاشتيم و حالا هم که وضع مالى مان خيلى خراب است هنوز در هفته ٥٠٠ تا از آن را چاپ مى کنيم و بايد به شما بگويم که مطمئن هستم که از اين ٥٠٠ تا فقط در تورنتو بيش از ٢٠٠ تاى آن خواند مى شود. فقط در محل کار من بيش از ٢٠ نفر در هفته خودشان سراغ نشريه ما آيند که حزبى هم نيستند، و اين سواى خوانندگان اينترنتى نشريه هست. بيش از ٢٠٠ تاى آن را رفيقمان جلال برخوردار پخش مى کند که معرف حضورتان هست و از محدود طرفداران پر و پا قرص شما در تورنتو هست.

رفيق کورش حزب را اينقدر دست کم نگيريد.

اغراق در آمار هم طورى بيان کنيد که بتوانيد (با ضريب و يا تقسيم هزاران و صد ها) روزى توجيه اش کنيد